Reklama

Nowe podręczniki do nauki religii

Dzięki współpracy środowiska naukowego KUL oraz wydziałów katechetycznych archidiecezji lubelskiej, archidiecezji przemyskiej i diecezji zamojsko-lubaczowskiej zostały opracowane nowe podręczniki do nauki religii pod wspólnym tytułem „Z Bogiem na ludzkich drogach”.

Niedziela lubelska 36/2012

Od nowego roku szkolnego dostępnych jest pięć pakietów edukacyjnych, przeznaczonych do nauki religii w grupie pięciolatków, w klasie pierwszej i czwartej szkoły podstawowej, w klasie pierwszej gimnazjum i w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. Należą one do serii podręczników do nauczania religii pod wspólnym tytułem „Z Bogiem na ludzkich drogach”. Zarówno podręczniki ucznia jak i poradniki metodyczne dla katechetów zostały przygotowany zgodnie z zaleceniami „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” oraz wytycznymi „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”.
Dziś trudno sobie wyobrazić system kształcenia szkolnego bez podręcznika, który jest integralną częścią żywego nauczania i wychowania. Jest on podstawowym narzędziem pracy zarówno nauczyciela, jak i jego podopiecznych. Podręcznik ma dwóch adresatów: ucznia - wobec którego spełnia funkcje edukacyjne (dydaktyczno-wychowawcze) i nauczyciela - dla którego jest podstawowym środkiem dydaktycznym i pomocą naukową. Możliwość wykorzystania podręcznika w pracy zespołowej w szkole i jednocześnie w pracy indywidualnej w domu ukierunkowuje katechizowanego do wysiłku samokształcenia, samodoskonalenia i samowychowania.
Najnowsze podręczniki do nauki religii, które wchodzą do użytku szkolnego w tym roku, należą do kategorii podręczników uniwersalno-systematycznych z odpowiednią do potrzeb i poziomu kształcenia obudową multimedialną. W przygotowaniu podręczników przyjęto model antropologiczno-kerygmatyczny katechezy, której struktura zakłada najpierw przywołanie sytuacji egzystencjalnej dostosowanej do wieku adresata katechezy. Po jej analizie następuje przedstawienie orędzia chrześcijańskiego w taki sposób, aby zgodnie z założeniami „Podstawy programowej katechezy...” omówić depozyt wiary przewidziany do realizacji na danym etapie. Ostatni etap katechezy stanowi życiowa aplikacja przekazanych treści wspierająca ucznia w budowaniu postaw chrześcijańskich.
Każdy pakiet edukacyjny zawiera następujące materiały: podręcznik ucznia, podręcznik metodyczny dla katechety, karty pracy dla uczniów (w gimnazjum), płytę CD dla katechety z materiałami metodycznymi i dydaktycznymi, dostęp do strony internetowej www.kulkat.pl z pomocami multimedialnymi oraz sukcesywnie rozbudowywanymi alternatywnymi materiałami do katechez.

Podręcznik ucznia

Podręcznik ucznia zawiera materiał nauczania przedstawiony za pomocą tekstów, ilustracji, schematów oraz ćwiczeń utrwalających. Opracowane treści, dydaktyka i metodyka zostały tak zaplanowane, aby prowadziły uczniów do przyjaźni z Jezusem Chrystusem, do uczestniczenia w liturgii i wydarzeniach roku liturgicznego, do rozwijania własnej religijności poprzez modlitwę. Podręcznik dla ucznia zawiera odrębne jednostki tematyczne, które zostały podzielone na odpowiednie działy wynikające z programu.
Przyjęte założenia teoretyczne mają odzwierciedlenie w strukturze poszczególnych jednostek katechetycznych. Struktura ta w podręczniku dla ucznia w grupie pięciolatków i pierwszej klasie szkoły podstawowej przedstawia się w następujący sposób: wizualizacja treści katechezy dostosowana do możliwości percepcyjnych dziecka - szata graficzna pierwszej strony w każdej katechezie ma na celu syntezę najistotniejszych treści oraz budowanie postaw religijnych; zadanie lub ćwiczenie do wykonania przez dziecko - w szkole lub w domu; myśl dla rodziców - najczęściej są to odpowiednio dobrane do tematu katechezy fragmenty Pisma Świętego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Daje to rodzicom możliwość przypomnienia sobie ważnych treści prawd wiary oraz przedstawia gotową propozycję sformułowania podstawowej wiedzy, pomocną w rozmowie z dzieckiem na zagadnienia poznane w trakcie katechezy. Jest to również swoista forma katechezy dorosłych dla rodziców.
Nieco inaczej przedstawia się struktura pozostałych podręczników. Pierwsza część jednostki tematycznej to „Świat w którym żyję” (IV kl.) lub „Dylematy młodego człowieka” (pozostałe). Ta część została poświęcona różnym sytuacjom egzystencjalnym dotyczącym młodzieży. W założeniach autorów kwestie życiowe mają prowadzić do zainteresowania uczniów problematyką omawiana na katechezie. W drugiej części „Wiara i życie Kościoła” przedstawiono najważniejsze treści programowe ustalone przez „Podstawę programową katechezy...” oraz „Program nauczania religii...”, w zgodzie z oficjalnym, posoborowym nauczaniem Kościoła. Kolejna część to budowanie postaw i wychowanie do modlitwy: „Zapamiętaj” - krótkie propozycje tekstowe, które są syntezą najistotniejszych treści omawianych w czasie katechezy czy „Zastosuj” - ta część poświęcona została kształtowaniu postaw religijno-moralnych. Każda jednostka katechetyczna kończy się podanym tekstem modlitwy nawiązującej ściśle do tematu lekcji. W zamyśle autorów modlitwy te powinny być odmawiane w czasie katechezy, jak również indywidualnie przez uczniów.
Na każdy etap edukacyjny podręcznik uwzględnia możliwości rozwojowe oraz zdolności percepcyjne uczniów. Poprzez odpowiednio skonstruowane cele oraz właściwie dobrane środki i metody sprzyja odkrywaniu przez ucznia wiedzy i motywacji oraz umiejętności i postaw. W podręczniku zastosowano różnorodne metody aktywizujące dostosowane do wieku katechizowanych, wyzwalające aktywność i zaangażowanie.
Zadania i ćwiczenia do wykonania zostały tak zaplanowane i przygotowane, aby każdy uczeń mógł wykonywać je samodzielnie, bądź w przypadku pracy domowej w młodszych klasach z pomocą rodziców. W ten sposób wskazana praktyka oraz inne działania dydaktyczne wpisują się w proponowaną przez „Podstawę programową katechezy...” korelację nauczania religii z edukacją szkolną, która jest wartościowa ze względów katechetycznych, dydaktycznych, metodycznych i wychowawczych. Integralną częścią pakietu edukacyjnego dla gimnazjum jest karta pracy dla każdego ucznia. Zawarte są w niej zadania i ćwiczenia do każdej katechezy.
Szata graficzna została tak przygotowana, aby pomóc katechizowanym w percepcji podstawowych treści. Jest ona kolorowa i dynamiczna. Zawiera rysunki, szkice, obrazy, mapy i zdjęcia z życia Kościoła. Wyraźnie zostały zaznaczone teksty Pisma Świętego oraz dokumentów Kościoła. W końcowej części podręcznika umieszczone są dodatki, które zawierają elementy potrzebne do uzupełnienia zadań w niektórych katechezach.

Reklama

Poradnik metodyczny

Założenia edukacyjne zostały opracowane według najnowszych wytycznych zarówno „Podstawy programowej katechezy...” i „Programu nauczania religii...”, jak również „Podstawy programowej kształcenia ogólnego...” i rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Każda jednostka katechetyczna została opracowana według następującego schematu: 1. Czynności wstępne; 2. Modlitwa; 3. Nawiązanie do poprzedniej katechezy; 4. Sytuacja egzystencjalna; 5. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy; 6. Zastosowanie życiowe; 7. Modlitwa śródlekcyjna; 8. Podsumowanie treści; 9. Praca domowa; 10. Modlitwa. Konspekty do poszczególnych jednostek katechetycznych zostały przygotowane bardzo szczegółowo. Sugerują one nie tylko treści i metody, ale również pewne sformułowania oraz sposób przeprowadzenia danej części lekcji lub zaproponowanej czynności czy zadania. Przy tych sugestywnych propozycjach należy pamiętać, że poradnik metodyczny jest tylko pomocą i propozycją, katecheta może realizować temat programowy z o wiele większą kreatywnością i twórczością w oparciu o swoje doświadczenia, dostosowując środki i metody do adresatów katechezy. Poradnik metodyczny ujmuje całościowo, organicznie i syntetycznie program przewidziany przez „Podstawę programową katechezy...”, z czego nie wolno nam dobrowolnie rezygnować. Dla doświadczonych katechetów będą to kolejne sugestie, które dołączą do ich bogatego doświadczenia katechetycznego, natomiast dla początkujących będą to konkretne i praktyczne wskazówki oraz materiał dydaktyczno-metodyczny do realizacji tematów wyznaczonych przez „Programu nauczania religii...”.

Pomoce multimedialne

Do każdego poradnika metodycznego dołączona jest płyta CD. Zawiera ona dodatkowe materiały dydaktyczne i metodyczne do przeprowadzenia katechez (słuchowiska, piosenki, obrazy, rysunki, ilustracje, zdjęcia, filmy i prezentacje multimedialne). Na płycie znajduje się również plan edukacji rocznej (tabelki).
Pozostałe sugestie i alternatywne pomoce, które systematycznie będą dołączane, można znaleźć na stronie internetowej www.kulkat.pl. Strona ta została specjalnie stworzona i przygotowana dla potrzeb katechetów. Jej funkcjonowanie ma za zadanie ułatwić pracę tym nauczycielom, którzy mają dostęp do Internetu w czasie prowadzenia zajęć katechetycznych. Redaktorzy otwarci są na systematyczne udoskonalanie zaproponowanych materiałów. Można więc przesyłać swoje propozycje scenariuszy katechez, obrazy, rysunki, zadania do wykonania przez dzieci czy też prezentacje multimedialne do poszczególnych katechez. Będą one sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej.
W poradniku metodycznym propozycje multimedialne zostały zapisane w formie kodów QR. Ułatwiają one dostęp do Internetu bez wpisywania adresu strony. Na wspomnianej wcześniej stronie internetowej zostały umieszczone także linki do oprogramowania umożliwiającego odczytanie kodów. Takie podejście wpisuje się w plan MEN dotyczący coraz większej digitalizacji pomocy edukacyjnych.
W imieniu autorów i redaktorów

Wszystkim katechetom życzymy, aby siane ziarno słowa Bożego przyniosło obfite plony, aby praca katechetyczna przyniosła wiele satysfakcji, a włożony trud zaowocował autentycznym życiem chrześcijańskim katechizowanych. Niech Duch Święty, który jest głównym Ewangelizatorem i sprawcą ewangelizacji, obdarza darami charyzmatycznymi, dotyka żywą energią i prowadzi zbawcze dzieło urzeczywistnione w Jezusie Chrystusie poprzez odnawiającą i przemieniającą obecność w osobach ludzkich.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

“Kluczowe znaczenie miał (...) upadek obyczajów i kryzys wartości.” [ROZMOWA]

2020-07-12 08:00

www.fotolia.com

Europa Zachodnia przeszła długą drogę. Od pogaństwa do katolicyzmu, by dziś coraz bardziej kierować się ku pozbyciu się swoich chrześcijańskich korzeni. Mimo, że w wielu krajach jest coraz mniej osób wierzących w Chrystusa, przeszłość bycia Kościoła w przestrzeni publicznej jest obecna. O Patronie Europy, św. Benedykcie z Nursji, Europie jego czasów, problemach współczesnej Europy - rozmawiamy z Jakubem Jóźwiakiem - dziennikarzem Radia Maryja oraz Wojciechem Grzywaczem - politologiem.

ks. Łukasz Romańczuk: Wspominaliśmy wczoraj św. Benedykta z Nursji. Żył on na przełomie V i VI wieku. Jaka była wtedy Europa?

Wojciech Grzywacz: To była Europa tuż po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Koniec tego wielkiego imperium miał drastyczny wpływ na ówczesny porządek społeczno-polityczny, to był dla żyjących wówczas ludzi szok, bo nie znali oni innego świata niż ten pod panowaniem Rzymian. Przede wszystkim wykształciły się nowe państwa bliższe temu, co nazywamy państwami narodowymi. Jednocześnie na znaczeniu zyskiwało Cesarstwo Bizantyjskie. Chrześcijaństwo już wiek wcześniej stało się religią narodową Imperium Zachodniorzymskiego i mimo jego upadku nie przestało się rozprzestrzeniać.

Jakub Jóźwiak: Zgadzam się z tym, co mówi Wojtek. Warto zauważyć, że na terenach dawnego Cesarstwa Zachodniorzymskiego osadzają się liczne plemiona barbarzyńskie. Mamy np. Longobardów na północnej Italii, Franków we Francji oraz Wizygotów w Hiszpanii. Na Bałkanach pojawiają się Awarowie oraz Słowianie. Wszystkie te ludy są pogańskie i niektóre z nich przez długi czas stawiały opór chrystianizacji. Z resztą same chrześcijaństwo wydaje się przeżywać wewnętrzny kryzys w postaci licznych herezji. Co prawda te najbardziej znane, czyli arianizm, nestorianizm i monofizytyzm istnieją już od kilku wieków i zostały potępione, jednak ciągle mają rzesze wyznawców. Mimo to, Kościół zyskuje coraz więcej wyznawców.

ks. Ł.R.: Mówimy, że współczesna Europa boryka się z wieloma problemami. A z czym musieli się zmierzyć europejczycy VI wieku?

W.G.: Musieli się zmierzyć przede wszystkim z poukładaniem na nowo porządku w Europie po upadku Rzymu. Zarazem Europa wciąż borykała się z tym, co wpłynęło na upadek Cesarstwa, a więc wędrówkami ludów i najazdami barbarzyńców. Europejczycy zamieszkujący tereny Imperium musieli także pogodzić się z gorszymi warunkami życia na skutek tak istotnych zmian geopolitycznych. Jednak kluczowe znaczenie miał, podobnie jak dzisiaj, upadek obyczajów i kryzys wartości.

J.J.:. Ponadto mamy również kryzys kulturowy, ponieważ religie germańskie bardzo się różniły od wiary chrześcijan. Z jednej strony mamy krwawe rytuały, ofiary z ludzi, rozpustę itd a z drugiej strony mamy naukę o miłości wobec bliźniego, nawracaniu się i głoszeniu Ewangelii.

ks. Ł.R.: Są to czasy krótko po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Europa zrobiła wtedy kilka kroków wstecz?

W.G. Wskazałbym tutaj na dwie rozmaite postawy świętych tamtych czasów. Z jednej strony św. Hieronim, który rozpaczał, że nadchodzi koniec świata, a z drugiej św. Augustyn, który zdawał sobie sprawę z przemijalności rzeczy doczesnych. Biskup Hippony właśnie ukazuje, aby nie przywiązywać się zbytnio do postaci tego świata, bo nasz ostateczny cel nie jest na ziemi. Nie da się zbudować idealnego państwa, bowiem dzieła ludzkie upadają, gdyż ludzie skażeni są grzechem pierworodnym – mówił św. Augustyn. Wydawało się przecież, że upadek Cesarstwa to tragedia, koniec świata, a przecież ostatecznie okazało się, że chrześcjaństwo zaczęło się jeszcze bardziej rozprzestrzeniać. To właśnie w średniowieczu, które rozpoczęło się upadkiem Cesarstwa chrześcijaństwo było najsilniejsze i przez to również ten okres nie był, jak to się dzisiaj mówi, „wiekami ciemnymi”, ale czasem wielkiego rozkwitu. Zatem ja spojrzałbym na to w pozytywnym kontekście. Boża Opatrzność działa i nawet na gruzach może powstać coś dobrego.

ks. Ł.R.: W 1964 roku, papież Paweł VI mianował św. Benedykta z Nursji Patronem Europy. Jak ten święty może dziś wskazywać drogę współczesnym Europejczykom?

W.G. Św. Benedykt może nas nauczyć przede wszystkim wielkiej pokory, która jest zaprzeczeniem, moim zdaniem, jednego z największych współczesnych grzechów, czyli pychy. Od przyjęcia postawy pokory zaczyna się nawrócenie. Jak wspomniał na jednej ze swych katechez papież Benedykt XVI, patron jego pontyfikatu musiał się zmierzyć z 3 podstawowymi pokusami: autoafirmacji, zmysłowości oraz gniewu i zemsty. Ojciec święty mówi, że dopiero po uporządkowaniu tych spraw św. Benedykt mógł głosić innym Słowo Boże. Myślę, że pośród wielu inspirujących cech patrona Europy na dzisiejsze czasy niezwykle aktualna jest właśnie ta postawa „uporządkowania” samego siebie.

ks. Ł.R.: Gdy św. Benedykt został Patronem Europy mapa chrześcijaństwa europejskiego wyglądała zupełnie inaczej. Co spowodowało, że Europa, zwłaszcza zachodnia odeszła od swoich korzeni?

J.J.: Przyczyn jest wiele. Najlepiej tę sprawę opisał prof. Grzegorz Kucharczyk w książce: “Chrystianofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła”. Pierwszą oznaką, że Europa odchodzi od korzeni to zapoczątkowana przez Marcina Lutra reformacja, czyli oficjalne wystąpienie przeciwko Papieżowi. Można powiedzieć, że Luter zniszczył pewną jedność wśród mieszkańców Europy Zachodniej – czyli wspólny mianownik jakim był katolicyzm. Następną przyczyną był cały okres oświecenia, gdzie rodzą się m.in nurty deistyczne oraz ateistyczne. Coraz więcej osób odrzuca naukę Kościoła uznając ją za przestarzałą, “nieatrakcyjną”, dominuje racjonalizm, czyli przekonanie, że wszystko można pojąć ludzkim rozumem a że Boga nie jesteśmy w stanie pojąć to uznajemy, że Go po prostu nie ma. To czas, kiedy rodzi się masoneria, którą potępiali papieże począwszy od Klemensa XII, który w konstytucji In Eminenti podkreślił, że stanowi ona niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a także zagroził katolikom, pod groźbą ekskomuniki, przynależności do lóż masońskich. Ponadto pod koniec XVIII w. mamy rewolucję francuską, czyli bunt mas kierowanych przez jakobinów z Maximillienem de Robespierrem na czele przeciwko królowi, ale także przeciwko Kościołowi - najlepszym dowodem jest rzeź ludności z Wandei, która jest przemilczaną zbrodnią, nie zawaham się użyć słowa “ludobójstwo”, wszak to co spotkało tych mieszkańców najlepiej pokazuje, do czego człowiek jest w stanie się dopuścić kiedy odrzuca wiarę i moralność. Następnie mamy niebezpieczne filozofie głoszone przez Fryderyka Nietschego, Fryderyka Engelsa oraz Karola Marksa, które zostaną potem “wcielone” m.in przez Włodzimierza Lenina, Józefa Stalina czy Adolfa Hitlera. Natomiast “najświeższą” przyczyną to niewątpliwie rewolucja seksualna z 1968 r. w tym narzucanie edukacji seksualnej oraz ideologii LGBT.

ks. Ł.R.: Możemy mówić o europejskim kroku wstecz jeżeli chodzi o świadomość wiary?

J.J.: To nie jest tylko jeden krok, ale kilka kroków. Moim zdaniem, mentalnie wróciliśmy do czasów pogan z Cesarstwa Rzymskiego, z tym że jest pewna różnica. Wtedy ludzie byli prześladowani za swą wiarę, jednak nie wstydzili się jej. Obecnie mamy inny rodzaj “prześladowania”. Mianowicie, często my, jako katolicy, chrześcijanie, jesteśmy uważani m.in za ludzi “zacofanych” i to sprawia, że boimy się przyznać do Boga w obawie przed reakcją innych. To smutne, że kiedyś ludzie nie wstydzili się swej wiary, byli gotów za nią nawet umrzeć i wiele wycierpieć aby nie wyprzeć się Chrystusa a obecnie boimy się manifestować swoją wiarę bo “co powiedzą o mnie inni?” lub żeby nie daj Panie Boże kogoś urazić swoimi wartościami. To źle świadczy o naszej kondycji duchowej, jak i mentalnej.

ks. Ł.R.: Św. Benedykt był znany z dyscypliny i szacunku do człowieka, a jak te dwie cechy są realizowane przez europejczyków XXI wieku?

W.G.: Dyscyplinę zastąpił hedonizm, a szacunek do człowieka przybiera formę błędnie pojmowanej tolerancji. Taka jest smutna rzeczywistość. Skrajny indywidualizm spod hasła „Róbta co chceta” nie sprzyja zdrowej dyscyplinie promowanej przez św. Benedykta. Dyscyplina bowiem wymaga wysiłku nie tylko cielesnego, z którym dzisiaj nie jest tak źle, ale również duchowego. Szacunek natomiast często przepełniony hipokryzją, bo nie przysługuje każdemu, ale tylko tym, w przypadku których nam to „leży”. Bardzo często szacunku brakuje w stosunku do katolików, a jednocześnie przybiera on formę aprobaty nawet dla niemoralnych czynów u wszystkich innych. Krótko mówiąc, szacunek przynależny każdemu człowiekowi traktowany jest przez europejczyków XXI w. często w sposób wybiórczy.

J.J.: Myślę że u wielu osób słowo “dyscyplina” jest słowem obcym. Staliśmy się leniwi o czym mówił Ojciec Święty Franciszek w 2016 r. w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży. Co do “szacunku do człowieka”? Cóż, z jednej strony tyle się mówi, by szanować czyjeś poglądy, orientację itd. a często jest tak, że jedna grupa narzuca drugiej swoje przekonania i trzeba się z nimi pogodzić w przeciwnym razie możemy liczyć się z wykluczeniem społecznym.

ks. Ł.R.: Dużo w mediach mówi się o tolerancji, akceptacji, a mimo to pojawia się dużo nienawiści. Skąd to się bierze? Może sama tolerancja i akceptacja są zbyt płytkimi pojęciami, bo patrząc nawet z perspektywy chrześcijaństwa, miłość, godność, szacunek to o wiele większe wartości.

W.G.: Problem w tym, że dzisiaj pojęcia tolerancji i akceptacji stosowane są zamiennie, a przecież wcale nie są synonimami. Tolerancja pochodzi od łacińskiego czasownika tolerare, który oznacza znosić, wytrzymywać. Jest to zatem postawa naszej wyrozumiałości i cierpliwości wobec czegoś, z czym się nie zgadzamy. Akceptacja jest natomiast pojęciem idącym dalej, bo oznacza ona aprobatę dla danych działań. Można wyróżnić jeszcze coś takiego jak afirmacja, która jest wręcz promowaniem określonych postaw. Obserwujemy dzisiaj olbrzymi zamęt w kwestii wymienionych pojęć, które są napełniane określoną treścią w zależności od potrzeb. Pełnią one rolę wytrychów. Natomiast przytoczone przez księdza chrześcijańskie pojęcia pochodzą kolokwialnie mówiąc z innej ligi i mają w sobie pewien element nadprzyrodzony. Być może dzięki temu one jeszcze się w miarę ostały, chociaż próbuje się je także przeformatować dla doraźnych potrzeb różnych środowisk.

ks. Ł.R: Dużo mówi się o integracji europejskiej. Patrząc z perspektywy Roberta Schumana czy Karola Adenauera, którzy zapoczątkowali ten ruch, chcieli oni budować na fundamencie chrześcijańskim. Mija ponad 50 lat i okazuje się, że niewiele pozostało z ich ideałów? Jak to możliwe?

W.G.: Niebagatelny wpływ na to miał komunizm, który oczarował swego czasu wielu tzw. intelektualistów i innych wpływowych ludzi. I ten zachwyt trwa nadal, może nie jest on wyrażany wprost, ale jednak. Myślę, że jednym z czynników, które wpłynęły na zarzucenie chrześcijańskich ideałów ojców założycieli była także zwyczajna nienawiść do Kościoła. Nie jest żadną tajemnicą, że taka jest rzeczywistość. Nasza religia jest po prostu zbyt wymagająca – wystarczy wspomnieć chociażby całkowite odrzucenie tak rozpowszechnionej w polityce zasady, iż cel uświęca środki. Budowanie na innych ideałach niż chrześcijańskie jest prostsze, jednak tylko w krótkoterminowej perspektywie, bo przecież patrząc dalej na szali stawiamy nasze zbawienie.

J.J.: Ponieważ obecne unijne elity realizują inną koncepcję integracji europejskiej. Opiera się ona na “Manifeście z Ventotene”, którego autorami są m.in komunista Altiero Spinelli oraz Ernesto Rossi. Tam jest napisane wprost, że należy zniszczyć państwa narodowe oraz zwalczać Kościół Katolicki. A jak działają dzisiejsi kluczowi politycy UE, każdy widzi. Co ciekawe, ponieważ przez moment byłem na stażu w Parlamencie Europejskim w Brukseli, chciałbym zwrócić uwagę, że główny budynek parlamentu nosi nazwę Altiero Spinelliego, który coraz częściej jest uznawany za jeden z ojców UE. Jeżeli takie osoby, jak wspomniany przed chwilą Spinelli, mają być wzorcem dla “nowej Europy”, to ja takiej Europie podziękuję. To smutne, że tak szybko zrezygnowano z chrześcijańskiej koncepcji integracji europejskiej według Roberta Schumana i Karola Adenauera na rzecz ateistycznej, “nowoczesnej” Europy autorstwa Altiero Spinelliego i Ernesto Rossiego. Z resztą te zagadnienia są poruszane w najnowszym cyklu reportaży “Demaskowanie Integracji Europejskiej”, którego reżyserami są moi koledzy Robert Zawadzki i Damian Krzal. Odcinki te ukazują się w piątki na antenie Telewizji Trwam o godz. 17:30, można je również odnaleźć na YouTubie, na kanale Antykultura.

ks. Ł.R.: Dużo mówi się o ideologiach, które budują na neomarksizmie. Skąd takie zamiłowanie w tym nurcie?

W.G.: To nurt tak samo szkodliwy jak marksizm, jednak bardziej skuteczny w realizacji swoich założeń. Wielka popularność neomarksizmu wiąże się z tym, że jego metody są niezwykle wyrafinowane i pozbawione przemocy. Jednym z narzędzi jest obserwowana przez nas redefinicja podstawowych pojęć, chociażby wspomnianej już tolerancji. Ponadto neomarksizm jest także niezwykle wygodnym prądem, gdyż zakłada totalną wolność pozbawioną wszelkiej odpowiedzialności – są tylko prawa, a brakuje obowiązków.

ks. Ł.R.: Epidemia COVID-19 sprawiła, że w wielu krajach pozamykano kościoły, mimo że centra handlowe w tych państwach były pootwierane. Co mogło być powodem, że tak łatwo uznano, że miejsca modlitewne są niepotrzebne?

W.G.: Wiąże się to przede wszystkim z uznaniem niekonieczności Boga we współczesnym świecie. To człowiek ma być w centrum, a religia jest zepchnięta na dobrowolny margines. Nie zmienia to faktu, że człowiek jest z natury istotą religijną. Widać to doskonale chociażby po popularności różnego rodzaju wróżbiarstwa, duchowości wschodniej i innych tego typu niebezpiecznych praktyk na zachodzie. Bóg został zapomniany, ale tę pustkę trzeba było czymś zapełnić. To dlatego centra handlowe pozostały otwarte, bo one są współczesnymi świątyniami – świątyniami bożka pieniądza.

ks. Ł.R.: A może to stworzy pewnego rodzaju precedens. Raz udało nam się zamknąć to może w sytuacjach kryzysowych ponownie takie decyzje zapadną?

W.G.: Trafił ksiądz w samo sedno. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że świat nie ma dzisiaj większego wroga niż Kościół, bo jest on dla niego wyrzutem sumienia, który chce się za wszelką cenę uciszyć. Dlatego każdy pretekst jest dobry, aby w jakiś sposób właśnie Kościołowi zaszkodzić. Myślę też, że gdyby nasza postawa - świeckich, ale także duchownych, była bardziej odważna, moglibyśmy uniknąć takiej sytuacji. To może być dla nas przestroga na przyszłość.

ks. Ł.R: Co Europa powinna zrobić, aby całkowicie nie zatracić korzeni chrześcijańskich?

W.G.: Potrzeba przede wszystkim wielkiej aktywności wśród nas, chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy uznają, że cywilizacja łacińska jest bezcennym skarbem Europy. Wszelkie zło może się panoszyć dopiero wtedy, kiedy dobrzy ludzie siedzą z założonymi rękoma i nie reagują. Musimy zatem odważnie prezentować nasze wartości i nie pozwolić sobie zamknąć ust. Nie możemy zredukować naszej wiary jedynie do sfery prywatnej, ale także być świadkiem Chrystusa dla wszystkich wokół. Bardzo prawdopodobne, że już nie powrócimy do tego, co było kiedyś, jednak nie możemy się poddawać. Chrześcijanin to człowiek nadziei.

J.J.: Przede wszystkim musi, tak jak powiedział Ojciec Święty Franciszek w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. “wstać z kanapy”. Następnie uznać swą słabość oraz fakt, że bez Boga nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Co najważniejsze, i to pomijają protestanci, powinniśmy zwrócić się o pomoc do naszej najlepszej orędowniczki, jaką jest Najświętsza Maryja Panna. Ona jest naszą Matką, która uprasza wiele łask u Boga. Powinniśmy się modlić za jej przyczyną. Co zrobili dwaj najbardziej znani hierarchowie w Polsce: św. Jan Paweł II oraz ks. Kard. Stefan Wyszyński? Obaj zaufali w pełni Maryi: Papież-Polak przecież za swoją dewizę obrał słowa Totus Tuus, czyli Cały Twój natomiast Prymas Tysiąclecia nie raz mówił, że wszystko postawił na Maryję. I my powinniśmy tak uczynić. Reasumując, “wstać z kanapy”, uznać naszą słabość, przeprosić Boga za naszą zarozumiałość oraz brak wiary i modlić się do Niego za przyczyną Bogurodzicy Dziewicy Maryi.

ks. Ł.R.: Gdyby św. Benedykt z Nursji popatrzył na współczesną Europę to…..

W.G.: Niewątpliwie św. Benedykt zintensyfikowałby swoje wysiłki wokół hasła ora et labora – jeszcze bardziej pracowałby przede wszystkim nad naszą kondycją moralną i jeszcze bardziej modliłby się o nową wiosnę wiary w Europie. Jednak humorystycznie mówiąc nie wiem, czy w przypadku św. Benedykta dałoby się jeszcze bardziej...

CZYTAJ DALEJ

Sudan: apostazja nie będzie już karana śmiercią

2020-07-12 18:49

Adobe Stock

Apostazja nie będzie już karana śmiercią w Sudanie. Chrześcijanie będą mogli pić kupować i sprzedawać alkohol – ogłosiły to tymczasowe władze tego w większości muzułmańskiego państwa we wschodniej Afryce. Zostało też całkowicie zakazane obrzezanie kobiet.

Oznacza to odchodzenie od islamskiego prawa szariatu, obowiązującego tam od 1983 roku. Władze zdecydowały się na te rewolucyjne zmiany, by dokonać demokratyzacji, wymaganej przez międzynarodowe instytucje finansowe jako warunek udzielenia Sudanowi pomocy, której ten kraj potrzebuje.

Od tej pory nikt już nie będzie mógł zostać skazany na śmierć za wyrzeczenie się wiary islamskiej. Najgłośniejszym w ostatnim czasie był przypadek lekarki, 27-letniej Mariam Yehya Ibrahim Ishag, którą w maju 2014 roku skazano z oskarżenia o apostazję. Jej matka była chrześcijanką i w tej wierze wychowała córkę. Jednak jej ojciec, nieobecny od dziecka w jej życiu, był muzułmaninem, dlatego także ona w świetle islamskiego prawa była uważana za muzułmanką. Ponieważ wyszła za mąż za chrześcijanina, została uznana za apostatkę.

Choć była w ósmym miesiącu ciąży, Ishag została aresztowana, skazana i miała być powieszona. Po międzynarodowych protestach, w czerwcu 2014 r. uwolniono ją, jednak już następnego dnia została ponownie aresztowana na lotnisku w Chartumie, gdy chciała wyjechać z kraju. Po 48 godzinach została ostatecznie zwolniona. Po kilku tygodniach, dzięki staraniom m.in. dyplomacji włoskiej, mogła wyjechać z mężem i dziećmi do Rzymu, gdzie spotkała się z papieżem Franciszkiem, a następnie wyemigrowała do USA.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję