Reklama

Wiadomości

Rzym: inauguracja Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na Angelicum

W dniu setnych urodzin Karola Wojtyły zainaugurowano działalność Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Przyszły papież był w latach 1946-1948 studentem tej dominikańskiej uczelni, na której pisał swą pracę doktorską.

[ TEMATY ]

Rzym

Kierujący III Sekcją Sekretariatu Stanu abp Jan Romeo Pawłowski, delegat papieski ds. personelu dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej przeczytał list papieża Franciszka do rektora uczelni o. Michała Palucha OP. Ojciec Święty wyraził w nim uznanie dla tej inicjatywy. Wskazał, że „głównym zadaniem Instytutu ma być refleksja nad kulturą współczesną” w oparciu o współpracę „z najwybitniejszymi filozofami, teologami oraz ludźmi kultury w jej najszerszym rozumieniu”.

- Sam zaś św. Jan Paweł II jest dla owego dzieła zarówno inspiracją, jak i pierwszym i najważniejszym twórcą, z uwagi na bogate i wieloaspektowe dziedzictwo, jakie nam pozostawił, a wcześniej jeszcze na dany przezeń przykład otwartego i kontemplacyjnego umysłu, rozmiłowanego w Bogu i człowieku, w stworzeniu, historii oraz sztuce – napisał papież.

Zwrócił uwagę, że różnorodne doświadczenia życiowe Jana Pawła II, „obejmujące największe tragedie jego czasów oraz osobiste cierpienie, postrzegane w świetle Ducha Świętego, prowadziły go do wyjątkowo głębokiej refleksji nad człowiekiem i jego kulturowymi korzeniami jako nieodzownym punktem odniesienia dla głoszenia Ewangelii”.

Reklama

Zacytował słowa jego pierwszej encykliki papieża Polaka „Redemptor hominis”: „Zbliżamy się równocześnie do wszystkich kultur, światopoglądów, do wszystkich ludzi dobrej woli. Zbliżamy się z tą czcią i poszanowaniem, jakie od czasów apostolskich stanowiły o postawie misyjnej i misjonarskiej. Wystarczy przypomnieć św. Pawła, choćby jego przemówienie na ateńskim Areopagu. Postawa misyjna i misjonarska zaczyna się zawsze w poczuciu głębokiego szacunku dla tego, co «w człowieku się kryje», dla tego, co już on sam w głębi swojego ducha wypracował w zakresie spraw najgłębszych i najważniejszych - szacunku dla tego, co już w nim zdziałał ten Duch, który «tchnie: tam, gdzie chce»”.

- Stoi przed nami zadanie zadbania o żywotność takiej postawy, jeśli pragniemy być Kościołem w drodze, Kościołem, któremu nie wystarczy pielęgnowanie i zarządzanie tym, co jest, ale który pragnie pozostać wierny swej misji – podkreślił Franciszek.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa w uroczystości uczestniczyło niewielu gości. Był wśród nich kard. Stanisław Ryłko, archiprezbiter bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie i przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II z siedzibą w Rzymie. Zauważył, on, że nowy instytut nieprzypadkowo nosi imię Jana Pawła II, gdyż kultura była w jego nauczaniu jednym z centralnych tenatów. Polski purpurat przypomniał słowa papieża z jego przemówienia na forum UNESCO w 1980 r. o tym, że kultura odróżnia człowieka od reszty widzialnego świata i jest tym, dzięki czemu człowiek staje się bardziej człowiekiem. Dlatego ten instytut nie będzie dodatkiem, ale bijącym sercem uniwersytetu, przypominającym, że ma być on diakonią myśli, prawdy, mądrości i właśnie kultury. W setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły instytut staje się darem urodzinowym uczelni dal swego absolwenta, wskazał kard. Ryłko. Na zakończenie przypomniał przekonanie Jana Pawła II: „Przyszłość człowieka zależy od kultury”.

Reklama

- Naprawdę potrzebujemy tego instytutu – zapewnił socjusz prowincjała polskiej prowincji dominikanów o; Jarosław Głodek. Konieczna jest bowiem refleksja nad zaangażowaniem w pracę duszpasterską w obecnej kulturze, czy działać wbrew kulturze, czy może wewnątrz niej. Jest to ten sam problem, jaki mieli w XVI w. misjonarze w zetknięciu z rdzennymi mieszkańcami odkrywanych ziem. Potrzebujemy kryteriów dialogu z dzisiejszą kultura – stwierdził polski zakonnik, którym połączono się za pośrednictwem internetu.

Wykład inauguracyjny, dzięki internetowemu połączeniu z Paryża, wygłosił francuski filozof prof. Rémi Brague. Poświęcił go refleksji nt. Europy „w duchu” Jana Pawła II. Zwrócił uwagę, że Europa i chrześcijanstwo są związane z silnymi więzami, które jednak nie oznaczają tożsamości, gdyż chrześcijaństwo jest „starsze i szersze” niż Europa. I o ile Europa nie stworzyła chrześcijaństwa, o tyle chrześcijaństwo stworzyło Europę i przyczyniła się do jego rozwoju poza basenem Morza Śródziemnego. Ludy celtyckie, słowiańskie, bałtyckie, ugro-fińskie mogły wejść do europejskiej rodziny narodów dzięki podzielaniu podstawowych zasad, których źródłem było chrześcijaństwo. Europa odwdzięczyła się chrześcijaństwu, rozprzestrzeniając je po całym świecie, dzięki działalności misyjnej.

Według Brague’a, wciąż aktualna jest diagnoza Jana Pawła II na temat duchowego kryzysu Europy, wypowiedziana w 1982 r. w Santiago Compostela. Wśród chorób był indywidualizm i zbiorowa amnezja, będąca rodzajem utraty kulturowej pamięci, także o chrześcijańskich dogmatach. Światło na ten kryzys papież rzucił także, gdy w encyklice „Evangelium vitae” pisał o „kulturze śmierci”. Wyrażenie to odnosiło się zarówno do problematyki bioetycznej, jak również do społecznego ucisku słabszych przez silniejszych. Lekarstwem na rozpoznane choroby, jakie przepisał Jan Paweł II, jest nowa ewangelizacja, pozwalająca odzyskać chrześcijański sposób myślenia.

Francuski filozof zwrócił uwagę, że „oryginalną nutą” w nauczaniu papieża było położenie akcentu na kulturę, podczas gdy ówcześni eksperci podkreślali raczej problemy gospodarcze i społeczne. Dla Jana Pawła II kultura „skrystalizowanym rezultatem tego, co nazywał antropologią”, przez którą rozumiał nie dyscyplinę naukową, lecz całościową wizję istoty ludzkiej. Uszczegółowił biblijną koncepcję człowieka, który od poczęcia do naturalnej śmierci jest pełnoprawną osobą, a jej dusza i ciało zasługują na bezgraniczny szacunek. Osoba ta nie jest „czasową inkarnacją wiecznej istoty, lecz podmiotem przygody, w której stawką jest jej los”.

Brague przyznał, że „Jan Paweł II już należy nie tylko do kanonu, ale i do historii”. Nie oznacza to jednak, że jego myśl należy uroczyście złożyć do grobu. Przeciwnie: jego nauczanie wciąż jest aktualne. Dotyczy to jego myśli o Europie, którą widział nie tylko jako pojęcie geograficzne, ale jako kulturę, opartą na wizji człowieka, mającej swe źródło w chrześcijaństwie.

Na zakończenie filozof wskazał na nauczanie o Europie dwóch następców Jana Pawła II. Benedykt XVI, który zasadniczo kontynuował jego myśl. Zwracał też uwagę, że nie wszyscy ludzie podzielający wartości chrześcijańskie sami są chrześcijanami, dlatego nie szukają korzeni tych wartości. Należy wchodzić z nimi w dialog nie tylko dlatego, że są „obiektywnymi sojusznikami”, lecz po prostu dlatego, że mówią prawdę o pozytywnym z natury wkładzie chrześcijaństwa w cywilizację i to, że kultura, której powstanie było możliwe dzięki chrześcijaństwu jest warta obrony.

Z kolei Franciszek dotyka rany kontynentu europejskiego, jaką jest jego starzenie się i „bezpłodność”. Przestrzega, że Europa jako określona forma kultury nie otrzymała obietnicy życia wiecznego, a „cmentarze są pełne wymarłych cywilizacji”. Tymczasem – analizował Brague - kultura może umrzeć tylko wtedy, gdy ludzi w niej i poprzez nią żyjący chcą, by zniknęła wraz z nimi albo przynajmniej nie przeszkadza im to, że zmiecie ją wiatr historii. Rodzi się więc pytanie: „Czy ratowanie naszego stylu życia rzeczywiście jest warte zachodu?” i czy dla ocalenia go bylibyśmy skłonni ponieść jakąś ofiarę w postaci rezygnacji z części tego, co posiadamy.

- W tych dwóch punktach rzeczywistość nadała spostrzeżeniom Jana Pawła II nową głębię – zakończył francuski naukowiec.

Inicjatorami powołania Instytutu są polskie organizacje pozarządowe: Fundacja Świętego Mikołaja i Fundacja Futura – Iuventa. – Ta nowa międzynarodowa instytucja akademicka, powołana do życia z inicjatywy polskich środowisk katolickich, będzie gościć wybitnych naukowców, prowadzić interdyscyplinarne badania naukowe, prace dydaktyczne, a także intelektualną refleksję nad kluczowymi problemami współczesnego świata, widzianymi z intelektualnej i duchowej perspektywy świętego Jana Pawła II – powiedział KAI o. prof. Michał Paluch OP, rektor Angelicum. Do współpracy w roli wykładowców Instytutu zapraszani będą wybitni intelektualiści z całego świata, reprezentujący różne dyscypliny naukowe.

W informacji przekazanej KAI zaznaczono, że intencją inicjatorów jest utworzenie ośrodka interdyscyplinarnych studiów i badań naukowych, traktującego nauczanie Karola Wojtyły jako punkt wyjścia i stały punkt odniesienia w refleksji nad najbardziej aktualnymi problemami współczesnego Kościoła i świata. - Wierzymy, że wraz z Janem Pawłem II można i należy patrzeć nie tylko na czasy jego pontyfikatu, ale również na współczesne i przyszłe problemy wiary, filozofii, kultury, nauki, polityki i kwestie społeczne – mówi dr Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja oraz założyciel „Teologii Politycznej”. - Chcemy skupiać się nie tylko na badaniu dorobku Wielkiego Papieża, ale również na myśleniu wraz z nim o najważniejszych sprawach kultury duchowej, a więc np. solidarności, miłosierdziu, sztuce chrześcijańskiej, miejscu Kościoła we współczesnym świecie czy kryzysie duchowym Europy – dodaje Karłowicz.

Instytut Kultury Św. Jana Pawła II jest częścią Wydziału Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie . Pierwsi jego studenci zaczną zajęcia wraz z początkiem roku akademickiego 2020/2021. Do współpracy w roli wykładowców co roku zapraszani będą wybitni intelektualiści z całego świata, reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Równolegle uruchomiony zostanie program stypendialny dla młodych naukowców.

Pierwszym dyrektorem Instytutu został o. Ryszard Rybka OP, wykładowca teologii moralnej na Wydziale Teologii Angelicum.

2020-05-18 19:21

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Rzym: uniwersytety papieskie chcą kontynuować swą misję mimo koronawirusa

[ TEMATY ]

Rzym

uniwersytet

uniwersytety papieskie

źródło: https://ordoiuris.pl/

Chociaż w całej Europie rozluźniają się ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, papieskie uniwersytety Wiecznego Miasta przygotowują się do nowego roku akademickiego uwzględniając nowe środki sanitarne mające na celu zapewnienie, by wirus się nie rozprzestrzeniał - czytamy na portalu Crux.

Przypomniano, że kryzys zdrowia publicznego związany z pandemią COVID-19 zmusił papieskie uczelnie do wykazania się kreatywnością w zakresie rozwijania swoich programów nauczania online i zdalnego. Ponadto pracownicy musieli stworzyć kursy wirtualne, wykłady za pomocą platformy Zoom, i starali się zdalnie zaspokoić potrzeby każdego studenta. Obecnie ich uwaga skupia się na przygotowaniach do nowego roku akademickiego 2020/2021.

Związany z Opus Dei Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża rozpocznie jesienny semestr 5 października, zapewniając pełne spektrum kursów akademickich i gwarantując, że studenci, których zapisy na zajęcia są opóźnione z powodu koronawirusa, nie będą dyskryminowani. Uczelnia podkreśla konieczność dostosowania się do państwowych przepisów bezpieczeństwa. Dlatego liczba studentów dopuszczonych na sale wykładowe i niektóre miejsca pracy zostanie zmniejszona o połowę. Zostanie też wprowadzony system naprzemiennego wejścia i wyjścia z zajęć, jak również przerw w wykładach, w celu zminimalizowania kontaktu pomiędzy różnymi grupami.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownicy sprzątający na uczelni zostali zobowiązani do wdrożenia nowego systemu odkażania miejsc wspólnych i prywatnych. Zostaną zwiększone poziomy wentylacji, a filtry w systemie wentylacyjnym będą częściej wymieniane. Zarówno studenci, jak i profesorowie będą zobowiązani do zachowania dystansu społecznego oraz do noszenia masek na twarz, gdy nie będzie można zachować odpowiedniego dystansu fizycznego. Będą oni również zachęcani do częstego mycia rąk, a dozowniki środków dezynfekujących zostaną umieszczone na terenie całej uczelni. W miejscach użyteczności publicznej zostaną zainstalowane ekrany ochronne, a studenci będą zachęcani do korzystania z narzędzi internetowych do procedur administracyjnych. W przypadku pojawienia się symptomów koronawirusa lub kontaktu z osobą, która miała pozytywny wynik testu, zostanie poinformowana grupa zadaniowa uniwersytetu COVID-19, a w razie potrzeby wdrożone zostaną środki kwarantanny. Jeśli chodzi o nauczanie, uczelnia dodała nowe narzędzia do swojej platformy edukacyjnej online, a w niektórych salach wykładowych zostaną umieszczone urządzenia audiowizualne, aby w razie potrzeby można było prowadzić zajęcia zdalnie. Ponadto studenci niezależnie od miejsca, w którym się znajdują zostaną zachęceni do uzyskania dostępu do komputera, kamery internetowej i miejsca z silnym sygnałem internetowym w celu śledzenia kursów online w zależności od rozwoju sytuacji.

Na prowadzonym przez jezuitów Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim przy wejściu do głównego budynku zostaną ustawione kamery termowizyjne mierzące temperaturę ciała, a osobom z gorączką wstęp będzie wzbroniony. Uczelnia zadbała o to, by w każdej z 51 sal wykładowych był bezprzewodowy dostęp do Internetu, a studenci będą zobowiązani do zachowania dystansu społecznego podczas pobytu w kampusie. Każda z sal wykładowych została już zorganizowana w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią odległość między słuchaczami. W celu zaspokojenia potrzeb zdalnego nauczania został opracowany nowy program informatyczny. Egzaminy przeprowadzono online, a od maja około 20 studentów obroniło swoje prace doktorskie online. Oczekuje się, że środki te będą kontynuowane w ograniczonym zakresie przez cały jesienny semestr dla studentów, którzy nie są w stanie powrócić do Rzymu. Biblioteka uniwersytecka, która została ponownie otwarta dla publiczności 18 maja, została wyposażona w zdalny dostęp do zasobów online, a także jest dostępna usługa czatu na żywo.

Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu, popularnie nazywany Angelicum jest również przygotowany do kontynuowania kursów online. Około 70 procent studentów jest obecnych w Rzymie przez cały czas trwania kwarantanny we Włoszech. Oczekuje się, że studenci, którzy przebywają w ciągu lata w Europie powrócą jesienią, jednak szczególną troskę budzą studenci, którzy nie będą mogli powrócić do Rzymu i którzy mają trudności z dostępem do internetu w swoich krajach. Na uczelni tej jest szczególnie wielu studentów ze Stanów Zjednoczonych i Indii. 30 czerwca Unia Europejska zaczęła łagodzić ograniczenia dotyczące nieistotnych podróży z krajów nienależących do strefy Schengen, jednak kraje uważane za kraje wysokiego ryzyka są nadal objęte zakazem wjazdu, w tym Stany Zjednoczone, Brazylia i Rosja. Ponieważ koronawirus nadal rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Ameryce Łacińskiej nie wiadomo, czy studenci z tych krajów będą fizycznie obecni w nowym roku akademickim.

CZYTAJ DALEJ

Zmiany wikariuszy i proboszczów w 2020 r.

Niedziela warszawska 28/2004

Adobe.Stock

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Biskupi kierują poszczególnych księży na nowe parafie. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

•Zmiana księży w archidiecezji BIAŁOSTOCKIEJ
• Zmiana księży w diecezji BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
• BYDGOSKA – diecezja
• CZĘSTOCHOWSKA – archidiecezja
• DROHICZYŃSKA diecezja
• ELBLĄSKA diecezja
• EŁCKA diecezja
• Zmiana księży w archidiecezji GDAŃSKIEJ
• Zmiana księży w diecezji GLIWICKIEJ
• Zmiana księży w archidiecezji GNIEŹNIEŃSKIEJ
• KALISKA diecezja
• KATOWICKA archidiecezja
• KIELECKA diecezja
• KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESKA diecezja
• Zmiany księży w archidiecezji KRAKOWSKIEJ
• Zmiana księży w diecezji LEGNICKIEJ
• Zmiana księży w archidiecezji LUBELSKIEJ
• ŁOMŻYŃSKA diecezja
• ŁOWICKA diecezja
• Zmiana księży w archidiecezji ŁÓDZKIEJ
• Zmiana księży w diecezji OPOLSKIEJ
• PELPLIŃSKA diecezja
• Zmiana księży w diecezji PŁOCKIEJ
• Zmiana księży w archidiecezji POZNAŃSKIEJ
• PRZEMYSKA archidiecezja
• RADOMSKA diecezja
• RZESZOWSKA diecezja
• SANDOMIERSKA diecezja
• SIEDLECKA diecezja
Zmiana księży w diecezji SOSNOWIECKIEJ
• SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA archidiecezja
• ŚWIDNICKA diecezja
• Zmiana księży w diecezji TARNOWSKIEJ

• TORUŃSKA diecezja
Zmiana księży w archidiecezji WARMIŃSKIEJ
Zmiana księży w archidiecezji WARSZAWSKIEJ
Zmiana księży w diecezji WARSZAWSKO-PRASKIEJ
Zmiana księży w diecezji WŁOCŁAWSKIEJ
• WROCŁAWSKA archidiecezja
Zmiana księży w diecezji ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
Zmiana księży w diecezji ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

CZYTAJ DALEJ

Kalisz: bp Buzun pielgrzymuje rowerem na Jasną Górę

2020-08-11 20:55

[ TEMATY ]

pielgrzymka

bp Buzun Łukasz

facebook.com/RadioRodzinaDiecezjiKaliskiej

45 rowerzystów wyruszyło dzisiaj z Kalisza w dwóch grupach w 19. Diecezjalnej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę, gdzie dotrą 13 sierpnia wraz z pielgrzymami 383. Pieszej Pielgrzymki Kaliskiej i 29. Diecezji Kaliskiej. Wśród pielgrzymów jest biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.

W związku ze stanem epidemii w tym roku pielgrzymka jest mniej liczna.

Pomysłodawcą pielgrzymki rowerowej jest Ireneusz Reder z Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. – Wcześniej organizowałem wyjazdy rowerowe po Polsce, a w 2000 r. pojechaliśmy do Rzymu. Potem pojawił się pomysł, aby pielgrzymować rowerami na Jasną Górę. Wtedy uzyskaliśmy aprobatę ówczesnego kierownika pielgrzymki ks. Krzysztofa Ordziniaka i tak to się zaczęło. Grupa rozrosła się i obecnie są dwie: kalisko-pleszewska i jarocińska, w których pielgrzymują rowerzyści z całej diecezji, a nawet spoza – powiedział w rozmowie z KAI Ireneusz Reder, który przewodzi grupie kalisko-pleszewskiej pod patronatem Akcji Katolickiej. Po raz drugi do grupy dołączył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.

– Od dzieciństwa jeżdżę na rowerze. Bardzo to lubię. Pielgrzymowałem już kiedyś rowerem z diecezji białostockiej, z której pochodzę – mówi dla KAI biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Duchowny dodaje, że pielgrzymka to przede wszystkim czas modlitwy. – Pielgrzymując wstępujemy do kościołów i zatrzymujemy się, aby pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem. Pierwszy taki postój mamy w kościele pocysterskim w Ołoboku. Odmawiamy też Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę brewiarzową. Dzień kończymy Apelem Jasnogórskim, a na różańcu modlimy się indywidualnie w czasie jazdy. Oczywiście, każdego dnia będziemy uczestniczyć we Mszy św. – podkreśla bp Buzun.

Koordynatorem grupy jarocińskiej jest ks. kan. Andrzej Piłat, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Jarocinie. Wśród pielgrzymów jest także ks. Tomasz Kubiak, proboszcz parafii św. Barbary w Magnuszewicach.

- Modlitwa na trasie wygląda inaczej niż w pielgrzymce pieszej. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy w kościele w Jarocinie modlitwą i błogosławieństwem i wyruszyliśmy do św. Józefa w Kaliszu, aby tutaj uczestniczyć wspólnie z drugą grupą we Mszy św. i dalej pielgrzymować na Jasną Górę. W drodze indywidualnie modlimy się i wspólnie na postojach. Nawiedzamy też cmentarz, aby pomodlić się przy grobie ks. Marka Kulawinka, który z nami też jeździł na Jasną Górę – mówi ks. kan. Andrzej Piłat.

Rowerzyści rozpoczęli pielgrzymkę od Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, której przewodniczył bp Łukasz Buzun.

W pielgrzymce rowerowej po raz siódmy uczestniczy pani Urszula. – Ta pielgrzymka będzie znamienna i na pewno zapisze się w naszej pamięci. Będziemy ją przeżywać inaczej ze względu na panującą sytuację związaną z epidemią koronawirusa. Zabieram ze sobą dużo intencji. Modlę się za wszystkie osoby, które zostają w Kaliszu, za całe miasto, a przede wszystkim za diecezję kaliską, która znalazła się w trudnej sytuacji. Będziemy to wszystko omadlać i wypraszać łaski u Matki Najświętszej – zaznaczyła rowerzystka z Kalisza.

Pani Grażyna co roku czuje potrzebę serca, aby pielgrzymować do Matki Bożej. – W tym roku jadę już ósmy raz. Jest to potrzeba serca, aby z podziękowaniami i prośbami ruszyć do naszej Matki. Moja mama jest bardzo chora i jadę prosić Matkę Bożą o zdrowie dla niej i błogosławieństwo dla całej mojej rodziny – powiedziała uczestniczka pielgrzymki z Jarocina.

Rowerzyści dotrą na Jasną Górę 13 sierpnia wspólnie z pątnikami 383. Pieszej Pielgrzymki Kaliskiej i 29. Diecezji Kaliskiej. Pielgrzymów w Częstochowie powita bp Łukasz Buzun.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję